Wijk met een verhaal

We zijn trots op onze wijk en vertellen je graag over de bijzondere ontstaansgeschiedenis. Het is namelijk zeker geen ‘gewone’ woonbuurt, maar een uniek woningbouwexperiment uit de jaren ’70.

Van Mosterdcamp tot Mosterdhof

De naamgeving van de Mosterdhof vindt zijn oorsprong een aantal eeuwen geleden. Gysbert van Ryswyck schonk in 1599 zijn ‘Mosterdcamp’ aan het Sint-Catharinegasthuis in Arnhem voor “de kost en vertering”, die hij tot dan toe had genoten en tot zijn dood toe zou blijven krijgen.

Een ‘camp’ of ‘kamp’ is een ander woord voor een stuk grond. In 1601 schonk hij bovendien aan dit gasthuis zijn vermoedelijk op datzelfde ‘kamp’ gelegen woning. Het bouwrijp maken van het terrein voor het ‘Plan Mosterdhof’ dateert van 1964. (Bron: Verklarend straatnamenboek van Westervoort, p. 60-61) 

Het bouwterrein voor de wijk “Mosterdhof” bestond daarvoor uit percelen met bouw- en weilanden en boomgaarden aan de oostkant en in de zuidwesthoek. De Mosterdhof was de eerste wijk van de verstedelijking van de plattelandsgemeente Westervoort tot een geheel verstedelijkte Gemeente Westervoort. (Bron: Historische Kring Westervoort) 

Een experimenteel ontwerp 

Na overleg met hun stedenbouwkundig adviseur van bureau KuiperCompagnons kreeg architect Han van Ardenne in 1969 de opdracht van het gemeentebestuur van Westervoort om een plan te ontwikkelen voor de Mosterdhof. In 1970 schaarde het gemeentebestuur zich achter een plan voor 252 woningen waarin verschillende woningtypen gemengd waren.

Deze verschillende woningtypen bestonden uit huur, koop, klein en groot, waardoor een mix zou ontstaan qua inkomen, gezinsvormen en jong en oud. Deze mix moest leiden tot meer en betere contacten tussen de bewoners dan in de toen gangbare monotone nieuwbouwwijken.

Totaal van 252 woningen, onderverdeeld in:

  • 42 – type E – rijwoning hout – woningwet
  • 72 – type E’ – rijwoning baksteen – premie verhuur –
  • 24 – type BBW – bejaardenwoning 1-laags – woningwet –
  • 38 – type BBW’ – bejaardenwoning 2-laags – premie verhuur
  • 76 – type G – gestaffelde herenhuis – premie verkoop –

In het stedenbouwkundig plan is de opbouw op basis van een cluster van 20 woningen te zien. Met dit basisfiguur zijn vijf hofjes gevormd met een deel verkeersvrij voetgangersgebied. Waar wandelroutes de weg kruisen is een verkeersdrempel aangelegd.

Dit plan is voorgedragen aan de Adviescommissie Experimentele Woningbouw en is in 1970 bekroond met het predicaat ‘Experimentele Woningbouw’. Daarmee kon het rekenen op extra subsidie en extra publiciteit. (bron: Experimentele woning 1968 – 1980 in Nederland; 64 gerealiseerde woonbeloften).