Uiterwaarden herinrichten

De Mosterdhof is prachtig gelegen aan de dijk en uiterwaarden, maar deze kwaliteit kan nog veel meer worden benut voor de wijk!

Tussen Arnhem en Giesbeek wordt een rivierpark gemaakt: het Rivierklimaatpark IJsselpoort (www.rivierklimaatpark.nl). Dit project geeft aanknopingspunten om ook met de uiterwaarden gelegen aan de Mosterdhof aan de slag te gaan. Het Rivierklimaatpark bestaat uit verschillende onderdelen. Er worden een aantal wandelroutes toegevoegd die het mogelijk maken een ommetje door de uiterwaard te lopen. In het kader van de vergroening wordt ingezet op meer kansen voor de natuur in de vorm van flauwe oevers en veranderd beheer zodat de landschapstypes bloemrijk stroomdalgrasland en glanshaverhooiland een kans krijgen. Tot slot wordt bij hoogwater ruimte gecreëerd voor doorstroming en verlaging van de waterstand.

Het is een complex en langdurig project en hier zijn diverse partners van de coalitie rond de Mosterdhof betrokken. De projectorganisatie van het Rivierklimaatplan is hiervan de coördinerende partij. In periodieke bijeenkomsten van de coalitie wordt afstemming gezocht tussen Rivierklimaatpark en de ontwikkelingen in de Mosterdhof. Het doel van dit project is om de wijk meer richting de dijk te keren, de toegankelijkheid van de uiterwaarden te vergroten, natuurwaarden te versterken en waterbeheer te verbeteren.

Herontwerp dijk

Vanuit Waterschap Rijn IJssel wordt een versterking van de IJsseldijk voorbereid. Dit biedt mogelijk kansen om de werking van de dijk als barrière tussen de wijk en de IJssel en uiterwaarden weg te nemen. In het kookboek zijn ideeën opgenomen om de dijk om te zetten in een verblijfsplek en veilig gebruik van de dijk door bewoners van de Mosterdhof mogelijk te maken met veilige wandelroutes. Ook kan een ontmoetingspunt voor de wijk gemaakt worden op en aan de dijk en een extra opgang vanuit de wijk. Ook de binnenberm van de dijk kan worden heringericht met gebruik voor bewoners.

Het Waterschap is de coördinerende partij voor de dijkaanpassing. De gemeente gaat in gesprek met het Waterschap om zoveel mogelijk meerwaarde te creëren voor de Mosterdhof. Ook tijdens periodieke bijeenkomsten van de coalitie wordt afstemming gezocht tussen de dijkversterking en de ontwikkelingen in de Mosterdhof.

Betrokken raken bij dit project?

Heb je vragen over of wil je betrokken raken bij dit project? Je kunt direct aankloppen bij de bestuursleden of een berichtje achterlaten via het contactformulier of de Facebook pagina