Vanwege de financiële situatie van de gemeente was het een tijd spannend of de wijkontwikkeling van de Mosterdhof doorgang kon vinden. Op 23 maart 2020 volgde tot grote vreugde van een ieder de unanieme steun van de gemeenraad om door te gaan. Dit is door de raad in het Financieel Herstelplan Westervoort vastgesteld. Hierdoor kan het Uitvoeringsprogramma Mooi Mosterdhof (2021-2023) worden uitgevoerd en gaat de schop in de grond!

Een bericht van wethouder Hans Sluiter:

“Zoals u wellicht weet is de Mosterdhof in het Coalitieakkoord Westervoort 2018 benoemd als wijk waar gedurende deze bestuursperiode onze eerste aandacht naar uitgaat. Medio dat jaar hebben we dan ook 1Stroom de opdracht gegeven de wijkontwikkeling op te starten.

In dat proces viel mij de grote betrokkenheid van de Mosterdhoffers met hun wijk op en dat heb ik als zeer positief ervaren. Al in april 2019 hebben de inwoners in samenwerking met de gemeente en andere wijkpartijen een wijkontwikkelingsplan voor de periode 2019-2030 opgeleverd. Ook is toen een wijkcoalitie gevormd en ontstonden vier wijktafels om de plannen uit te voeren. Hier zijn al hele waardevolle initiatieven naar voren gekomen.

In december 2019 hebben we met de wijkcoalitie de landelijke ontwerpwedstrijd Panorama Mosterdhof uitgeschreven. In september 2020 won het ontwerpteam Barzilay+Ferwerda met hun plan ‘Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk’. Daarna zijn we samen met andere wijkcoalitiegenoten* in gesprek gegaan over hoe we (onderdelen uit) dit plan kunnen realiseren. Het ontwerpteam heeft ons ondersteund ons om te komen tot een concreet uitvoeringsprogramma. Dat programma brengt het eerdere wijkontwikkelingsplan, een ontwerp voor de openbare ruimte en de verduurzaming van de wijk bij elkaar. De uitvoering hiervan gaat nu met een aantal pilots van start. 

*De wijkcoalitie bestaat momenteel uit Vereniging van de Wijk, provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort, Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Westervoort, Vivare, Vattenfall Warmte, Liander en EnergieBespaarHuis. 

Ons eerste doel blijft het vergroten van de leefbaarheid in de Mosterdhof. Alle ervaringen die we in de Mosterdhof opdoen kunnen we als gemeente in de toekomst goed gebruiken. Gelet op het Klimaatakkoord en de komst van de Omgevingswet is ervaring opdoen met een nieuwe wijkaanpak, burgerparticipatie en integrale samenwerking met coalitiepartners van essentieel belang ook voor andere wijken.

Last but not least. Westervoort zit momenteel in een moeilijke financiële situatie. De gemeente staat vanaf dit jaar onder verscherpt financieel toezicht van de provincie. Om deze reden heeft de gemeenteraad het Financieel Herstelplan Westervoort vastgesteld op 23 maart 2021. Bij de raadsbehandeling bleek unanieme steun vanuit de raad om door te gaan met de wijkontwikkeling. Het herstelplan ligt momenteel ter goedkeuring bij de provincie. Wij verwachten voor de Mosterdhof geen verrassingen en gaan verder met de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Mooi Mosterdhof (2021-2023).

We hopen komende tijd in ieder geval flinke slagen te kunnen maken met elkaar. Alvast bedankt voor uw bijdrage hierbij. Op naar een Mooi Mosterdhof!” Wethouder Hans Sluiter

Het laatste nieuws